Phân loại ép cọc xử lý nền đất yếu: thông thường việc phân dòng căn cứ địa điểm tầng đất, phương pháp giải quyết để phân mẫu và được phân mẫu giống sau:

– Vị trí địa lý tầng đất được giải quyết: giải quyết lớp mặt, xử lý tầng nông, giải quyết tầng sâu.

– Phương pháp giải quyết: chất tải nén trước, tầng đệm cát, tăng thêm nền đường, bệ phản áp, ứng dụng vật liệu nhẹ (sử dụng phụ gia để tăng lên nền đất, nền đất bằng vật liệu nhẹ); thay bằng lớp đầm chặt, thả đá hộc (với chiều dày lớp bùn không sâu); thoát nước cố kết (bấc thấm, giếng bao cát, cọc cát, giếng cát, cọc đá dăm, dự ép chân ko, chân không chất tải dự ép liên hợp); nền tảng hỗn hợp (hạ cọc bê tông, hạ cọc bằng chấn động, cọc xi măng đất, cọc đất – vôi – xi măng, cọc bê tông có lẫn bột than); cọc cứng (cọc ống mỏng sinh sản ở chỗ); cọc cừ tràm hoặc cọc tre …

– Giải quyết không thêm vật liệu gia cố và thêm nguyên liệu tăng thêm:

+ Không thêm nguyên vật liệu: phương pháp cố kết đất (bấc thấm, tăng lên chân không); đầm nén so với đất hạt rời (gia cố động, đầm chấn động).

+ Thêm nguyên liệu: Thêm nguyên liệu ngẫu nhiên (cọc cát, đắp đá, cọc đá); thêm nguyên vật liệu nửa cứng (cột vữa xi măng, phụt vữa…).